۱۳۸۵ مرداد ۱۱, چهارشنبه

سؤال

لطفاً از سوال چهار گزينه اي زير فقط يكي را انتخاب كنيد.
1مي توانم ببخشم ، اما نمي توانم فراموش كنم !
مي توانم فراموش كنم ، اما نمي توانم ببخشم !
نه مي توانم فراموش كنم و نه مي توانم ببخشم !
هم فراموش مي كنم ، هم مي بخشم !

هیچ نظری موجود نیست: